តើអ្នកកំពុងស្វែងរក អំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះ នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬទេ?

សូមមើលចុះមកខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់!

ការឲ្យរបស់អ្វីដែលស្ថិតស្ថេរ ជារៀងរហូត

បុណ្យណូអែលឆ្នាំនេះ ចូរធ្វើអំណោយ ដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ របស់អ្នក គឺឲ្យរបស់អ្វី ដែលនឹងកែប្រែជីវិត របស់ពួកគេ។ ចូរប្រាប់មិត្តភក្តិ របស់អ្នក អំពីកន្លែង ដែលអ្នករកឃើញ អ្នករួមដំណើរ ក្តីសង្ឃឹម ការកម្សាន្តចិត្ត ការធានា និងសន្តិភាពដ៏ពិត។ ចូរផ្តល់ឲ្យពួកគេ នូវដំណឹងល្អ។

ចូរប្រាប់ពួកគេ អំពីព្រះយេស៊ូវ, ដែលទ្រង់បានប្រសូត្រ ដើម្បីប្រទានជីវិត ដល់យើង។
ចូរណែនាំពួកគេ ឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទ , ដែលបានសុគត នៅលើឈើឆ្កាង ដើម្បីលោះយើង ឲ្យរួចពីបាប។
ចូរចែកចាយ ដល់ពួកគេ អំពីព្រះរាជបុត្រា ដែលបាន មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ , ដែលនាំយើង ទៅរកព្រះវរបិតា។

បុណ្យណូអែលឆ្នាំនេះ ចូរធ្វើអំណោយ ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ : គឺដំណឹងល្អ ដែលនាំទៅរក ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។

“អើ ល្អណាស់ហ្ន៎ គឺជើងនៃអ្នកនោះ ដែលដើរលើភ្នំ ជាអ្នកដែលនាំ ដំណឹងល្អមក ហើយប្រកាសប្រាប់ ពីសេចក្តីមេត្រី ជាអ្នកដែលនាំ ដំណឹងល្អ ពីការប្រសើរមក ហើយថ្លែងប្រាប់ ពីសេចក្តីសង្គ្រោះ គឺជាអ្នកដែលពោល ដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនថា ព្រះនៃឯង ទ្រង់សោយរាជ្យ។”—-អេសាយ ៥២:៧

Get Your Copy Now!

One More Surprise is available in English and Chinese.
Get a copy and start sharing the Good News today!