សិទ្ធិនិងការអនុញ្ញាតិ

សម្ភារៈដែ​លមា​ន​កា​រ​អនុ​ញ្ញាតិ ឬសិ​ទ្ធិ​ចម្ល​ង

សូមទំ​នាក់​ទំន​ង​ផ្នែ​ក​សិទ្ធិ និង​ការ​អ​នុញ្ញាតិ បើសិ​នជា​លោ​ក​អ្ន​កច​ង់​ប្រើ​ប្រា​ស់​កា​រដ​ក​ស្រ​ង់ ឬស​ម្ភារៈដែ​លមា​ន​សិ​ទ្ធិច​ម្លង ពីអ​ង្គកា​រនំ​ម៉ា​ណា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ឬ Discovery House Publishers។ Discovery House Publishers រាប់ប​ញ្ចូ​ល​ការ​គ្រប់​គ្រ​ង​សិ​ទ្ធិ​ចម្ល​ងអ​​ន្តរ​ជាតិ សម្រាប់ the Oswald Chambers Publications Association, Ltd និងរោងពុម្ភថ្ងៃនៃការរុករកឃើញ សម្រាប់សិទ្ធិដែលមានខាងក្រោម ក្រៅពីសិទ្ធិផ្សេងទៀត :

 • ការអនុញ្ញាតិ
 • ការបោះពុម្ភឡើងវិញ
 • ការបកប្រែ
 • ការប្រើប្រាសក្នុងការសិក្សា
 • ការបោះពុម្ភមិនរកចំណេញ និងការប្រើអេឡិចត្រូនិច
 • ការថតជាសម្លេង

ដើម្បី​​ស្នើរ​​សុំ​កា​រ​អនុ​ញ្ញាតិ ដើម្បីបោះ​ពុ​ម្ភ​ស​ម្ភា​រៈដែលមា​នសិ​ទ្ធិ​បោះ​ពុ​ម្ភ លោ​ក​អ្ន​ក​ត្រូវតែ​ទំ​នា​ក់​ទំន​ង​ម​ក​យើ​ងខ្ញុំ​ ​ជាលា​យល​ក្ខ​ណ៍​អ​ក្ស​រ (ដោយអ៊ីមែល ឬដោ​យសំ​បុ​ត្រ)។ សំបុត្រ​រប​ស់​អ្ន​ក​ត្រូ​វ​តែ​មា​នបញ្ជាក់​អំពី​ :

 • ចំណងជើង​សៀ​វ​ភៅ ​កូន​សៀ​វ​ភៅ​ អ​ត្ថ​បទ​ស​ម្រា​ប់ប្រ​ក​ប​ជា​មួ​យព្រះ​ ​ផលិ​ត​ផ​លថ​ត​ជាស​ម្លេង ឬផលិត​ផ​ល​ជា​វី​ដេអូ។
 • ឈ្មោះពេញ​រប​ស់​អ្ន​ក​និ​ព​ន្ធ/អ្នកសិ​ល្បៈ នៃសៀវ​​ភៅ កូន​សៀ​វភៅ អត្ថ​បទ​ស​ម្រា​ប់ប្រ​ក​បជា​មួ​​យព្រះ ផលិត​ផល​ថ​ត​ជា​សម្លេ​ង ឬផ​លិ​តផ​ល​ជា​វី​ដេ​អូ។
 • សម្ភារៈ​ជាក់​លាក់ ពី​សម្ភា​រៈ​ដែ​ល​មា​ន​សិ​ទ្ធិ​ច​ម្លង ដែល​លោក​អ្ន​ក​ច​ង់​ប្រើ​។​
 • របៀប​ដែល​អ្ន​ក​ច​ង់​ប្រើ​សម្ភា​រៈ​នេះ​។ សូម​បញ្ជា​ក់​ឲ្យ​បា​ន​ជា​ក់​លាក់​បំ​ផុត ​តាម​ដែ​ល​អា​ច​ធ្វើ​ទៅបា​ន ​ដូ​ចជា​ កា​រ​ប្រើ​ក្នុ​ងជំ​នួ​ញ ឬមិ​ន​មា​នល​ក្ខ​ណៈ​ជំ​នួញ, សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ផ្ទា​ល់​ខ្លួន ​ឬដើ​ម្បី​ចែ​កចា​យ​, ​កា​រ​ប្រើ​ជា​ស​ម្ភា​រៈ​អ​ប់រំ​ក្នុ​ងថ្នា​ក់​រៀន​, ​ជា​លក្ខណៈ​ព្រឹ​ត្តិ​ប័​ត្ត, ពត៌​មាន ។ល។
 • ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋា​ន​ លេ​ខទូ​រ​ស័​ព្ទ​ ​និ​ង​អាស័​យ​ដ្ឋា​ន​អ៊ី​មែល​រប​ស់​លោកអ្ន​ក។

សិទ្ធិ​បោះពុម្ភ​ផ្សា​យ​​ ឬ​បក​ប្រែ​ជាភា​សាផ្សេ​ង

ដើម្បីស្នើ​រសុំ​សិ​ទ្ធិ​បោះ​ពុ​ម្ភ​ផ្សា​យជា​​ភាសាផ្សេង ឬសិ​ទ្ធិប​ក​ប្រែ អ្នកចាំ​បា​ច់​ត្រូ​វ​ទំនា​ក់​ទំ​ន​ងយើ​ង​ខ្ញុំ​ជា​លាយ​លក្ខ​ណ៍អ​ក្ស​រ (ដោយអ៊ីមែល ឬដោយសំបុត្រ)។ សូម​ទំនាក់​ទំ​នង​ផ្នែក​សិ​ទ្ធិ និងកា​រអ​នុ​ញ្ញា​តិ ដោយ​សួរអំ​ពី :

 • សិទ្ធិ​បរ​ទេស (សិទ្ធិប​កប្រែ​ ​និង​បោះ​ពុ​ម្ភផ្សា​យ​ស​ម្ភា​រៈរ​បស់យើ​ង​ខ្ញុំ​ ជា​ភាសា​ផ្សេ​ង​ពីភា​សា​អង់​គ្លេស)
 • សិទ្ធិ​ដាក់​លេ​ខ​ស​ម្ងាត់
 • សិទ្ធិ​ដាក់​ប​ញ្ចូ​ល​ក្នុង​ក្លិ​ប​សៀ​វភៅ
 • សិទ្ធិអេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​/បញ្ជូ​នតា​ម​ម​ធ្យោ​បាយ​អេ​ឡិ​ច​ត្រូនិ​ច​

សូម​សរ​សេរ​សំ​ណើរ​ទៅ​កា​ន់ :

Permissions Department

Our Daily Bread Ministries/Discovery House Publishers

P.O. Box 3566

Grand Rapids, MI 49501

616-957-5741 fax

permissionsdept@odb.org