បុណ្យ​ណូអែល​ឆ្នាំ​នេះ ចូរ​ធ្វើ​អំណោយ​​ដល់​មនុស្ស​ ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​​អ្នក …